پرداخت یاری چیست؟

به منظور توسعه فضای کسب و کارها و شناسایی نیازهای جدید در حوزه پرداخت الکترونیک و همچنین تجمیع پرداخت های خرد و ساماندهی ارائه دهندگان درگاه پرداخت اینترنتی به کسب و کارهای کوچک و تسهیل این امر مجوزی تحت عنوان پرداخت یاری از طرف بانک مرکزی و با نظارت شرکت شاپرک ایجاد شده است. شرکت هایی که قصد فعالیت در این حوزه را دارند با انعقاد قرارداد با شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP ها) امکان استفاده از ابزارهای پذیرش و اتصال به شبکه الکترونیکی پرداخت (شاپرک) را به صورت غیر مستقیم خواهند داشت. پرداخت یاران جهت فعالیت در شبکه پرداخت الکترونیکی، ملزم به رعایت دستورالعمل ها و مقررات وضع شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شرکت شاپرک هستند.

با به رسمیت شناخته شدن کسب و کاری نوین در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک کشور تحت عنوان “پرداختیاری” توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که به منظور تسهیل دسترسی پذیرندگان به خدمات درگاه پرداخت اینترنتی ایجاد شده است، ارائه الزامات حاکم بر این کسب و کار امری ضروری است. متقاضیان ارائه خدمات پرداخت در قالب کسب و کار “پرداختیاری”، “پرداخت یار” و متقاضیان استفاده از این خدمات “پذیرندگان پشتیبانی شده” نامیده می شوند.

مفاهیم پرداخت یاری

شاپرک
شبکه الکترونیکی پرداخت کارت “شاپرک”، شبکه ای است که به منظور ساماندهی نظام پرداخت در کشور به خصوص پایانه های فروش الکترونیکی در نظام بانکی ایجاد شده و کلیه تراکنشهای حاصل از “ابزارهای پذیرش” توسط این شبکه نظارت و کنترل می شود و به طور کلی نظارت بر عملکرد فنی و اجرایی و انجام عملیات تسویه را برعهده دارد.

ارائه دهنده خدمات پرداخت
شخصیت حقوقی است که در جمهوری اسلامی ایران در قالب شرکت سهامی به ثبت رسیده و براساس قراردادی که از “بانک مرکزی” دریافت می نماید و بر طبق مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و دستورالعملها و الزامات ابلاغی شاپرک فعالیت می نماید.

پرداخت یار
شخص حقوقی ثبت شده وفق قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران است که در چارچوب الزامات تعیین شده توسط بانک مرکزی و براساس قرارداد منعقده با شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت و موافقتنامه منعقده با شرکت شاپرک، فعالیت می کند.

پذیرنده پشتیبانی شده
شخص حقیقی یا حقوقی است که از طریق انعقاد قرارداد با پرداخت یاران و با استفاده از درگاه های پرداخت در اختیار این شرکتها، اقدام به فروش کالا یا خدمات خود می نماید.